การใช้งาน RxJS ร่วมกับ Vue.js

ผมจะมาแนะนำ library อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการเชื่อมต่อ RxJS เข้ากับ Vue 
หากใครยังไม่รู้จักว่า RxJS คืออะไร ผมอธิบายสั้นๆว่า RxJS นั้นเป็น libray ของ JavaScript ที่ช่วยจัดการพวก asynchronous และ events โดยใช้หลักการของ Observables ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ค่อนข้างเยอะ ถ้ามีโอกาสผมจะหยิบมาเขียนเพิ่มให้นะครับ แต่ตอนนี้คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://reactivex.io/rxjs

ต่อมาเราจะมาพูดถึง Library ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ RxJS เข้ากับ Vue ด้วยกัน นั้นก็คือ vue-rx (https://github.com/vuejs/vue-rx)

เราสามารถติดตั้งผ่าน npm ได้โดยพิมพ์คำสั่ง

$ npm install vue-rx rxjs --save

และวิธีการใช้งานร่วมกับ Vue นั้นเราจะใช้ผ่าน Vue.use()

import Vue from 'vue'
import Rx from 'rxjs/Rx'
import VueRx from 'vue-rx'
Vue.use(VueRx, Rx)

ตัวอย่างการสร้างโปรแกรม Counter ด้วย vue-rx

ผมจะสร้างโปรเจ็คด้วย Vue-cli จากนั้นก็ลง vue-rx และ rxjs เพิ่มเข้าไป

$ vue init webpack vue-rx-example
​$ cd vue-rx-example
$ npm install
$ npm install vue-rx rxjs --save

เราจะมาปรับ code ที่ไฟล์หลักชื่อว่า main.js กันนิดหน่อย โดยทำการ Import library ของ vue-rx และ rxjs แล้วเชื่อมต่อกับ Vue ด้วย Vue.use(VueRx, Rx)

// main.js
import Vue from 'vue'
import VueRx from 'vue-rx'
import Rx from 'rxjs/Rx'
import Counter from './components/Counter'
Vue.use(VueRx, Rx)
/* eslint-disable no-new */
new Vue({
el: '#app',
template: '<Counter/>',
components: { Counter }
})

สร้าง component ชื่อว่า Counter ไว้ใน folder ชื่อว่า components และก็ import เข้ามาใช้งานใน template

import Counter from './components/Counter'
new Vue({
el: '#app',
template: '<Counter/>',
components: { Counter }
})

จากนั้นก็มาดู code ในไฟล์ Counter.vue กัน

// components/Counter.vue
<template>
<div>
<p>{{ count }}</p>
<button class="plus">+</button>
<button class="plus">-</button>
</div>
</template>
<script>
import { Observable } from 'rxjs/Observable'
export default {
subscriptions () {
var plus$ = this.$fromDOMEvent('.plus', 'click').map(e => 1)
var minus$ = this.$fromDOMEvent('.minus', 'click').map(e => -1)
var count$ = Observable.merge(plus$, minus$)
.startWith(0)
.scan((total, change) => total + change)
return {
count: count$
}
}
}
</script>

เราจะมาดูการทำงานของ RxJS กัน โดยเราจะเขียนไว้ในส่วนของฟังก์ชั่น subscriptions ()

ประกาศตัวแปร Observable ชื่อว่า plus$, minus$ เพื่อจัดการ Click Event ให้กับปุ่มที่มีคลาสชื่อว่า .plus และ .minus ตามลำดับ

เมื่อปุ่มได้รับ Click Event จะทำการ map และ return ค่าออกมา โดยปุ่ม plus จะส่งค่ากลับเป็น 1 และส่วนปุ่ม minus จะส่งค่ากลับเป็น -1

var plus$ = this.$fromDOMEvent('.plus', 'click').map(e => 1)
var minus$ = this.$fromDOMEvent('.minus', 'click').map(e => -1)

ทำการรวม Observable ทั้งสองตัวเข้าด้วย Observable.merge(…)
และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ ด้วย .startWith()
เมื่อมี Click Event จะนำค่าที่ได้จากการ map มารวมกันด้วยฟังก์ชัน .scan()

var count$ = Observable.merge(plus$, minus$)
.startWith(0)
.scan((total, change) => total + change)

จากนั้น return ค่า Observable ให้กับตัวแปร count

return {
count: count$
}

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใน count จะทำการ update ตัวแปร count ใน template อัตโนมัติ

<template>
<div>
<p>{{ count }}</p>
<button class="plus">+</button>
<button class="plus">-</button>
</div>
</template>

จากตัวอย่างที่ยกมาหวังมาผู้อ่านจะเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานและนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ โดย vue-rx นั้นเป็นแค่ตัวเชื่อมต่อให้ vue และ rxjs ทำงานร่วมกันเท่านั้น ซึ่งในส่วนของ RxJS นั้นซึ่งเป็น library ที่มีความสามารถเยอะมาก ถ้ามีโอกาสจะนำมาเขียนเพิ่มเติมนะครับ

ส่งท้ายยังไงขอก็ฝากกด follow แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณครับ